Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2016

mrdonadonii

September 13 2016

8174 da2a 500
mrdonadonii
4854 6a88 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazabka zabka
mrdonadonii
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska - "Melanżcholie"
Reposted fromempathetic empathetic viazabka zabka
mrdonadonii
Żyć powoli, na tym polega tajemnica szczęścia. 
— Eric-Emmanuel Schmitt "Pan Ibrahim i kwiaty Koranu"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viazabka zabka
mrdonadonii
3051 2965 500
Reposted fromhagis hagis vialexxie lexxie
3446 e186
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialexxie lexxie
mrdonadonii
- Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić? 
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frombrzask brzask viamartystka martystka
mrdonadonii
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
mrdonadonii
mrdonadonii
Reposted frombluephoenix bluephoenix vialexxie lexxie
mrdonadonii
mrdonadonii
0845 59bc 500
Reposted fromdeccan deccan vialexxie lexxie
mrdonadonii

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
mrdonadonii
1741 8566 500
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli vialexxie lexxie
mrdonadonii
9618 dac6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
mrdonadonii
Zawsze będzie coś, czego nie zrobiliśmy, jakaś zła decyzja, przegapiona chwila. Nie cofniesz czasu. Ale masz do dyspozycji cały ten czas, który jest teraz. Tę chwilę, ten dzień. Jeśli spędzisz go na myśleniu o tym, czego nie zrobiłeś wczoraj, też go stracisz. A przecież masz nad nim władzę. Jest cały twój.
— Liliana Fabisińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
mrdonadonii
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromolakocie olakocie viamartystka martystka
mrdonadonii

"Każdy w życiu przeżył coś, co nie powinno mieć nigdy miejsca."

Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl