Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

mrdonadonii
1012 2cd0
Reposted frommollydaggers mollydaggers vialexxie lexxie
mrdonadonii
Żyć na świecie tak długo i przeżyć tak mało – to hańba.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
mrdonadonii
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialexxie lexxie
mrdonadonii
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
mrdonadonii
1670 7d76
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie
8664 6d76 500

summers-in-hollywood:

Brigitte Bardot, 1960s

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
0290 ebac 500
mrdonadonii
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
1914 1901 500
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass vialexxie lexxie
mrdonadonii
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
Reposted fromckisback ckisback viaasz asz
mrdonadonii
3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viamarlylee marlylee
mrdonadonii
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamarlylee marlylee
3411 e24e 500
Reposted fromikari ikari viaasz asz
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric vialexxie lexxie
mrdonadonii
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
mrdonadonii
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamarlylee marlylee
mrdonadonii
9245 5ead 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
mrdonadonii
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik vialexxie lexxie
mrdonadonii
2104 8397
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl